gohome en
Cycling-Recycling
tytul: Zapraszam na filmtytul: Recykling zakwitnie w Bielsko Białejtytul: Recykling zakwitnie w Bielsko Białejtytul: Ekowieża wkrótce będzie otwarta!tytul: Ludzie jak żabytytul: Recykling dał owoce w Leroy Merlin w Warszawietytul: Porażki globalnej polityki ekologicznej tytul: Rejs do Szwecji za makulaturę!
min
PRZECZYTAJ

Jak wybrać zielonego samorządowca?

Wkrótce wybory samorządowe. Od decyzji przyszłych wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych zależeć będzie, jak będą rozwijać się nasze (...)

Wkrótce wybory samorządowe. Od decyzji przyszłych wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych zależeć będzie, jak będą rozwijać się nasze małe ojczyzny i czy znajdziemy tam miejsce do życia dla siebie i naszych rodzin. Od decyzji samorządowców będzie zależeć, czy powstanie kolejne centrum handlowe, czy park; czy betonowy parking, czy ścieżki rowerowe... . Ale to natomiast, od naszych decyzji zależeć będzie, kim oni będą.

Jak wybrać zielonego samorządowca?

Wkrótce wybory samorządowe. Od decyzji przyszłych wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych zależeć będzie, jak będą rozwijać się nasze małe ojczyzny i czy znajdziemy tam miejsce do życia dla siebie i naszych rodzin. Od decyzji samorządowców będzie zależeć, czy powstanie kolejne centrum handlowe, czy park; czy betonowy parking, czy ścieżki rowerowe; czy  zamknięte osiedle i  biurowce, czy plac zabaw; czy kolejny pas ruchu dla samochodów, czy szybki tramwaj, metro i buspas … .  Ale to natomiast, od naszych decyzji zależeć będzie, kim oni będą.

Możemy zatem wybrać przyszłość i najlepiej, aby miała kolor zielony a nie szary. Jak zatem wybrać zielonego samorządowca? Przede wszystkim zapytajmy się, co zrobi  eko. A jak nie wie to mu podpowiedzmy. Poniżej Eko Konstytucja - zbiór podstawowych zasad ekorozwoju, którymi powinni kierować się przyszli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni.  

Preambuła

W trosce o byt i przyszłość naszej Małej Ojczyzny, my obywatele Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom czystą i nieskażoną Ziemię, Wodę i Powietrze, Skarby Przyrody, kultury i krajobrazu, złączeni więzami wspólnoty z naszymi „Mniejszymi Braćmi”, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi ludźmi na świecie dla dobra Planety Ziemi, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polski, będąc w zgodzie z Art. 5. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, ustanawiamy Ekologiczną Konstytucję. Wszystkich, którzy sprawują lub sprawować będą władzę w naszej Małej Ojczyźnie wzywamy, aby czynili to odpowiedzialnie, z poszanowaniem prawa każdego człowieka do życia w niezniszczonym środowisku, kierując się poniższymi zasadami.

Rozdział I

Dom

Art. 1 Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem konieczności zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Art. 2 Ochrona istniejących kompleksów leśnych, parkowych i terenów zielonych przed dewastacją i zabudową.

Art.    3 Zakładanie nowych parków, zieleńców i kwietników oraz ustanawianie rezerwatów i stosowanie innych prawnych form ochrony przyrody i środowiska.

Art.    4  Rozbudowa „ekologicznych korytarzy” wokół naszych Małych Ojczyzn.

Art.    5  Równomierny i zrównoważony rozwój budownictwa mieszkaniowego.  

Rozdział II

Woda

Art. 6 Zapewnienie czystej i zdrowej wody dla mieszkańców - modernizacje wodociągów i ujęć wody.

Art. 7 Zapewnienie efektywnego oczyszczania ścieków – budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Art. 8  Ochrona naturalnego charakteru brzegów rzek przepływających przez nasze Małe Ojczyzny oraz wyłączonych od zabudowy terenów zalewowych.

Art. 9 Tworzenie ścieżek edukacyjnych i rekreacyjnych wzdłuż brzegów rzek.

Art. 10 Rewitalizacja plaż, portów i przystani oraz tras żeglugowych.

Art. 11 Rewitalizacja śródmiejskich jezior i stawów, kanałów i cieków wodnych.

Art. 12 Promowanie i zachęcanie mieszkańców do oszczędności wody i dbałości o utrzymanie czystości  zbiorników wodnych.

Rozdział III

Transport

Art. 13 Budowa obwodnic tranzytowych w naszych Małych Ojczyznach.

Art. 14 Rozwój transportu publicznego np. sieci tramwajowych, metra czy szybkiej kolei miejskiej.

Art. 15 Stosowanie w miejskich autobusach technologii minimalizujących emisję spalin.

Art. 16 Wprowadzanie rozległych stref wyłączonych z ruchu samochodowego i stref uspokojonego ruchu, szczególnie w śródmiejskich centrach.

Art. 17 Ochrona mieszkańców przed hałasem, ograniczanie ruchu samochodowego oraz instalacja ekranów dźwiękochłonnych.

Art. 18 Budowa sieci ścieżek rowerowych i rolkowych umożliwiających mieszkańcom bezkolizyjny i bezpieczny transport z domów do pracy, do szkół oraz zapewniających warunki do aktywnej rekreacji.

Rozdział IV

Energia

Art. 19 Stosowanie energooszczędnych technologii i rozwiązań w budownictwie, transporcie i infrastrukturze.

Art. 20 Rozwój i wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Art. 21 Zachęcanie mieszkańców do oszczędności energii.

Rozdział V

Czystość

Art. 22 Wprowadzenie ogólnodostępnego dla mieszkańców i efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów: opakowaniowych, niebezpiecznych, bioodpadów i odpadów poużytkowych.

Art. 23 Ograniczanie ilości wykorzystywanego papieru w urzędach i instytucjach miasta na rzecz dokumentów elektronicznych oraz używanie papieru z recyklingu.

Art. 24 Prowadzenie permanentnej edukacji ekologicznej mieszkańców.

Rozdział VI

Przyroda

Art. 25 Ochrona i opieka nad zwierzętami dzikimi i udomowionymi.

Art. 26 Egzekwowanie obowiązku sprzątania po zwierzętach domowych w miejscach publicznych.

Art. 27 Ustanowienie naszych Małych Ojczyzn strefą wolną od przemytu i nielegalnego handlu zwierzętami i roślinami.

Art. 28 Ustanowienie naszych Małych Ojczyzn strefą zamkniętą dla cyrków wyzyskujących zwierzęta.

Rozdział VII

Współpraca

Art. 29 Prowadzenie szerokich konsultacji społecznych przed podejmowaniem decyzji o strategicznych inwestycjach i kierunkach rozwoju.

Art. 30 Stała współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska.

Art. 31 Wypracowanie i wdrożenie skutecznych metod angażowania mieszkańców w ochronę środowiska.

Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu